Persbericht: Neerpede onder hoogspanning (Erasmuswijk)

Persbericht

Woensdag 21 april 2010 belandt het dossier Neerpede  - nog maar eens - op het bord van de overlegcommissie van de gemeente Anderlecht. Het grootste woonuitbreidingsproject ooit in het Brussels Gewest dreigt zich in stukken en brokken te realiseren.

Pro memorie: het gaat over de plannen van een privépromotor woningen neer te poten op de akker- en weilanden tegenover het Erasmusziekenhuis. Niet naar de zin van velen, maar hoe dan ook legaal. Het terrein is nu eenmaal ingekleurd als residentieel woongebied.

De verkavelingaanvraag ‘Erasmus’ die nu voorligt omvat het grootste deel van bovenstaand akkercomplex. Het vormt geografisch echter één geheel met het gebied ‘Ketel’ waarvoor een andere verkavelingvergunning hangende is. Beide verkavelingen moeten dan ook in hun samenhang beoordeeld worden. De vraag van de regering naar één effectenstudie voor beide projecten werd wegens een vergetelheid van de regering om juridische redenen niet weerhouden.  

Van bij het begin van dit dossier hameren Neerpede Blijft!, Inter-Environnement Bruxelles (Ieb) en de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral) op het feit dat er een globaal plan moest komen voor héél de site.  Als antwoord hierop ging de gemeente Anderlecht van start met  de opmaak van een Bijzonder Bestemmingsplan voor héél de zone. Y compris de stukken grond die de eigenaars niet in handen hebben.

Ook het BBP was in openbaar onderzoek maar om weer andere juridische redenen zal/mag de overlegcommissie zich hier morgen niet over uitspreken. Een verdere optimalisatie van het BBP blijft de uitgelezen weg om deze zone te ontwikkelen.

5 redenen om de verkavelingaanvraag Erasmus te weigeren

1.    Versnippering van het dossier (zie hierboven)

2.    Bouwen onder hoogspanningsleidingen. Dit tegen het advies van de brandweer in. De gehanteerde bestralingsnormen zijn trouwens het dubbele van diegene die men in Vlaanderen hanteert. Om die niet al te strenge norm te halen, gaan zij trouwens uit van een paar infrastructurele ingrepen die niet in hun macht liggen .Bv het 12 meter verhogen van een piloon die nog verplaatst moet worden.

3.     Akoestiek . De huizen in de verkavelingaanvraag vleien wel erg dicht aan bij de nabijgelegen spoorweg (15 treinen per uur); Om net binnen de maximaal toegelaten geluidsgrenzen te blijven, wil men een geluidsmuur bouwen die bijna over de hele lengte 8 meter hoog dient te zijn.  Het is hoogst twijfelachtig of  die geluidsmuur ooit een vergunning zou krijgen. Ook hier gaan ze uit van een belangrijke ingreep die niet in hun macht ligt.

4.    Landschap. De site is belangrijk voor een aantal perspectieven op het landelijke landschap. Niet voor niets is Neerpede een poort tot het Pajottenland. Bovengenoemde geluidsmuur zou het perspectief alvast danig verstoren. Ook het ophogen van de laagste terreinen tegen de sporen getuigt van weinig respect voor het landschap. Deze ophoging zorgt er trouwens voor dat de geluidsmuur extra hoog dient te zijn. De huidige plannen lijken ons alvast in strijd met de Europese conventie voor de Landschappen en we vragen dan ook dat de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen een advies uitbrengt over voorliggende plannen.

5.    Geen sociale mix. Momenteel wordt een deel van de site voorzien voor sociale woningen. Deze geografische segregatie is compleet voorbijgestreefd. De sociale woningen dienen verspreid te worden over heel het project.

Dit zijn slechts 5 argumenten uit het uitgebreide bezwaarschrift dat u in bijlage vindt en dat wij zullen verdedigen op de overlegcommissie. Wanneer men consequent bovenstaande argumenten volgt en de meest omstreden bouwblokken uit de verkavelingaanvraag schrapt, komt men verassend dicht uit bij de plannen zoals die in het kader van het BBP werden gemaakt.

Wij vragen dan ook de gevraagde verkavelingaanvraag stop te zetten en het BBP verder te optimaliseren. Indien iedereen uit zijn loopgraaf komt, is er misschien zelfs een positieve samenwerking mogelijk.

Contact:

Steyn Van Assche, BRAL vzw - T 02 217 56 33 - steyn[at]bralvzw.be - www.bralvzw.be

Pierre Meynaert, IEB asbl - T 02 893 09 09 - pierre.meynaert[at]ieb.be - www.ieb.be

Steven De Ridder, Neerpede Blijft ! - T 0497 82 11 60 - steven[at]neerpede.org - www.neerpede.org

Peter Vanbellinghen, CCN  VOGELZANG  CBN - T 02 640 19 24 - ccnvogelzangcbn[a]gmail.com

Denis Salmon, Connaissance & Protection de la Nature du Brabant - T 0486 86 02 97 - www.cpnbrabant.eu

Jean Rommes, Commission de l'Environnement de Bruxelles-Ouest - jean.rommes[at]natagora.be

Bart Hanssens, Natuurpunt Brussel - www.natuurpunt.be/brussel
Brussel Natuur/Bruxelles Nature - www.bruxellesnature.be